Krämer - Your independent field service provider

The contact persons of the Krämer Market Research GmbH

Address:                  Krämer Marktforschung GmbH
  Hansestasse 69
  48165 Münster
 
Phone: +49 (0) 2501 / 802 - 0
Telefax: +49 (0) 2501 / 802 - 100
E-Mail: info@kraemer-germany.com
 
   


 

The Management of the Krämer Market Research GmbH

Managing Director: Michael Krämer
Phone: +49 (0) 2501 / 802 - 0
E-Mail:

m.kraemer@kraemer-germany.com

Managing Director: Markus Albrecht
Phone: +49 (0) 2501 / 802 - 0

E-Mail:

m.albrecht@kraemer-germany.com
Managing Director: Christoph Rogl 
Phone: +49 (0) 89 / 232360 - 0 
E-Mail:

c.rogl@kraemer-germany.com